Gebruikersvoorschriften terrein

o Toegang tot het kampeerterrein is alleen toegestaan aan groepen welke in het bezit zijn van een reserveringsbewijs. Indien het aantal deelnemers afwijkt van het aantal deelnemers welke zijn opgegeven bij de reservering, dient dit terstond aan de terreinbeheerder te worden medegedeeld.

o Het kampterrein staat op de dag van aankomst voor u ter beschikking vanaf 13.00 uur. U dient het kampterrein op de dag van vertrek te verlaten vóór 11.00 uur. In overleg met de terreinbeheerder kan, indien mogelijk, van deze tijden worden afgeweken.

o Auto’s parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen.

o Tijdens het kamp behoeft u niemand op het terrein toe te laten, met uitzondering van: - Terreinbeheerder en bestuursleden van Familiebad de Bosberg; - Politie en brandweer; - Personen welke beroepshalve of in opdracht van bovengenoemde personen of instanties optreden.

o Honden, katten en/of andere huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein.

o Het houden van een kampvuur is NIET toegestaan. Dit geldt ook voor vuur maken in een vuurkorf, vuurton o.d.

o In verband met de voorschriften vanwege de Corona (Covid-19) dient u zich te vergewissen van de dan in Nederland geldende regels voor groepen en dient u zich te houden aan de dan geldende regels.

o Tijdens het kamperen moet er altijd minstens één begeleider op het terrein aanwezig zijn.

o U bent in principe vrij om binnen de grenzen van het terrein het kamp op te bouwen naar eigen inzicht.U dient echter rekening te houden met de aanwijzingen van de terreinbeheerder. Het plaatsen van caravans en vouwwagens is alleen toegestaan in overleg met de terreinbeheerder. In verband met brandvoorschriften dient bij het plaatsen van tenten en caravans onderling minimaal 3 meter afstand in acht te worden genomen.

o Bij het inrichten van het terrein houdt u rekening met de flora en fauna en zorgt u ervoor dat bomen en struiken niet beschadigd worden. Het afbakenen van standplaatsen met geultjes is niet toegestaan. Alleen in uiterste noodzaak is het toegestaan om geultjes om een tent heen te graven. In dat geval dienen deze na afloop gladgestreken te worden.

o Brandgangen, toegangswegen en paden op en naar het kampeerterrein dienen vrij te worden gehouden van voertuigen en kampeermiddelen i.v.m. calamiteiten. Belendende percelen van het kampterrein dient u ongemoeid te laten. Men respecteert mede-kampeerders en het terrein waarop een andere groep kampeert, wordt niet betreden.

o Afval moet in vuilniszakken worden gedaan. Wij accepteren uitsluitend normaal huishoudelijk afval. Thema-afval, kapot kampeermateriaal en ander groot afval (bijv. landbouwplastic) dient mee terug genomen te worden. Probeer milieuvriendelijk om te gaan met afval. Neem glas bijvoorbeeld mee voor de glasbak als er boodschappen worden gedaan. De vuilniszakken met huishoudelijk afval dienen verzameld te worden in de container op de hoek van het terrein. Deze container wordt elke week eenmaal geleegd door de vuilnisophaaldienst. In de omgeving van tenten is het toegestaan kleine, natte, afvalputjes te graven. Deze moeten na afloop van het kamp dichtgegooid worden en de grond moet geëgaliseerd worden.

o Het gebruik van gasflessen, gas- en olie gestookte kooktoestellen of enig andere vorm van open vuur dient met de nodige voorzichtigheid te geschieden; komforen en/of kooktoestellen moeten van een deugdelijke aansluiting zijn voorzien, slangen en leidingen mogen geen gebreken vertonen; boven de opstelplaats(en) van kooktoestellen, barbecue of enige andere vorm van open vuur mag geen licht ontbrandbaar materiaal, zoals zeildoek of gemakkelijk brandbaar plaatmateriaal zijn aangebracht; tijdens het gebruik dient een geschikt blusmiddel bij de opstelplaats(en) te staan opgesteld.

o I.v.m. het risico van legionellabesmetting, wees voorzichtig met het gebruik van waterslangen. Houdt dit goed in de gaten. Laat aan het begin van het kamp de kraan 10 minuten lopen.

o hygiëne in de sanitaire ruimten vereist ieders grootste zorg.

o Voor algemeen gebruik dienen – voor direct gebruik gereed – op het kampement 2 poederblussers met een inhoud van ten minste 7 kg bluspoeder aanwezig te zijn.

o Het houden van een kampvuur is NIET toegestaan.

o Tussen 22.00 uur en 07.00 uur dient er stilte te heersen op het terrein. Dit geldt ook voor activiteiten welke tijdens dit tijdvak plaats. Er mag geen geluidsapparatuur worden gebruikt met een vermogen hoger dan tweemaal vijftien Watt.

o Bij speurtochten in de omgeving dienen na afloop alle spoortekens verwijderd te worden.

o Tijdens ouderdagen is bezoek toegestaan tot 22.00 uur. U dient zelf zorg te dragen voor routebeschrijvingen.

o Na afloop van het kamp dient het terrein en de bijbehorende gebouwen (kampkeuken en sanitaire ruimte) te worden opgeruimd. Eventuele putjes en geultjes in het terrein dienen te zijn geëgaliseerd. Afval dient in de container te zijn gedeponeerd. U meldt zich af bij de terreinbeheerder zodat deze kan controleren of alles goed is.

o Vernielingen en/of beschadigingen aan inventaris, gebouwen, opstanden en terreinen moeten onmiddellijk aan de beheerder/terreinmanager/huismeester worden gemeld; zij worden bij de huurders in rekening gebracht.

o In gevallen waarin deze gebruikersvoorschriften niet voorzien, beslist de terreinbeheerder.

o Bij overtreding van één van de hierboven genoemde regels heeft de terreinbeheerder het recht u de verdere toegang tot het terrein te ontzeggen. U heeft in dat geval geen recht op eventuele teruggave van de waarborgsom.

DOOR HET HUREN VAN HET KAMPEERTERREIN ONDERWERPT U ZICH AAN DE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN